Všeobecné obchodní podmínky

I. Obecně

V internetovém obchodě www.svudna.com platí pro nákup zboží níže uvedené obchodní
podmínky (dále též „OP“), které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,
jímž je vlastník a provozovatel internetových stránek
www.svudna.com
Lucie Ševčíková
se sídlem na adrese Kladenská 454/50, 16000 Praha 6
IČO: 05652391,
(dále jen
„prodávající“).
Náklady na použití elektronických prostředků se řídí smlouvou mezi Kupujícím a jeho
poskytovatelem internetového připojení, případně jeho poskytovatelem služeb elektronických
komunikací. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním
uskutečněním
objednávky v internetovém obchodě www.svudna.com upozorněn a má možnost se s nimi
seznámit. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

II. Vymezení pojmů

Prodávající  – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – (i) kupujícím může být spotřebitel, tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná; (ii) kupujícím může být také podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

Příjemce zboží – je jím buď přímo kupující nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupil.

Uzavření smlouvy – objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely – do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Zboží –  balíčky a ostatní produkty nabízené prodávajícím na internetových stránkách www.svudna.com . Obsah balíčků vždy určují produkty uvedené v detailu (písemný obsah) každého typu balíčku. Vzhled balíčků a podoba produktů se může měnit – fotografie jsou pouze ilustrační a informativní. Kvalita je ovšem závazná. 

Voucher – slevový poukaz, opatřený unikátním kódem a datem splatnosti. Voucher slouží ke zprostředkování možnosti nabídnout třetím osobám slevu na produkty a služby. Uplatnění a trvanlivost voucheru se odvíjí podle typu zboží a jeho příslušné detailové stránky. Způsob uplatnění voucheru je stanoven detailovou stránkou každého typu zboží.

III. Objednávka zboží

 1. Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.svudna.com. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).
 2. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.
 4. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.
 5. Dárková balení obsahující předměty se sexuální tématikou či alkoholické nápoje mohou objednávat pouze osoby starší 18 let.
 6. Jakákoliv manipulace s předměty v dárkových baleních se děje na vlastní nebezpečí kupujícího, přičemž podrobnosti pro bezpečnou manipulaci s předměty v dárkových baleních určí návod, který je součástí balení.

IV. Cena a platební podmínky

 1. Cena zboží

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího. Cena zboží dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena je vždy uvedena včetně příslušné sazby DPH. Cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.svudna.com (tj. pomocí PayPal, dobírkou,).

 1. Cena za dopravu

Zboží objednané přes internetový obchod www.svudna.com lze doručit v rámci České a Slovenské republiky.
Při nákupu je možno zvolit následující způsoby dodání zboží:
Balík přes Zásilkovnu nebo PPL.
Přijaté objednávky expedujeme vždy nejpozději do týdne, pokud je zboží na skladě. Ve většině případech ale již 2.den. V jiném případě je vždy zákazník kontaktován buď telefonicky, e-mailem, nebo jsou uvedena jiná viditelná oznámení. U ručně šitého erotického prádla, které je na skladě je doba dodání stejná jako u jiných produktů. Pokud je na zakázku, je doba dodání vždy na domluvě mezi prodávajícím-zhotovitelem a zákazníkem. 

Cena přepravy u Zásilkovny po ČR je 65,- kč, na dobírku 85,- kč, po SR 117,-

Cena přepravy PPL po ČR je 77,- kč, na dobírku 102,- kč, po SR 99,- kč, na dobírku 129,-kč

(ceny za dopravu jsou uvedeny bez DPH)


Místem dodání zboží je adresa uvedená v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od
fakturační, uveďte, prosím, obě adresy.

V. Odstoupení od smlouvy

Zrušení objednávky
Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do předání zboží prodávajícím přepravci
k odeslání. Odstoupení od smlouvy – kupujícím je spotřebitel
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží,
kromě výjimek uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového
formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, a spotřebiteli pak
prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí. Spotřebitel však
formulář nemusí využít.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu,
nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které od prodávajícího obdržel, a
to na své náklady.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, prodávající doporučuje pro
urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým
průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s
číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka
bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního
obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Nebezpečí spojené se zpětným zasláním
zboží nese kupující, je tedy vhodné zboží řádně zabalit, aby nedošlo ke znehodnocení jeho
originálního obalu, popř. zboží pojistit.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději
do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na
základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-
spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání
nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek,
který kupující-spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud není výslovně
určeno kupujícím-spotřebitelem jinak. V případě, že
kupující-spotřebitel použil způsob platby dobírkou, budou kupujícímu-spotřebiteli s ohledem
na povahu věci vráceny veškeré zaplacené částky poštovní poukázkou na dodací adresu,
pokud spotřebitel nesdělí prodávajícímu číslo účtu za účelem vrácení platby a nepožádá jej o
vrácení tímto způsobem v textové podobě. V žádném případě tím kupujícímu-spotřebiteli
nevzniknou další náklady. S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než
vrácené zboží obdrží od kupujícího-spotřebitele nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že
zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
Zboží nelze vrátit na dobírku.

Odstoupení od smlouvy – kupujícím není spotřebitel
V případě, že kupujícím není spotřebitel, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení
od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně
vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek
akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět.
Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.
Zrušení objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající má právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech, kdy se zboží již
nevyrábí nebo nedodává, cena zboží se výrazným způsobem změnila nebo byla chybně
stanovena, došlo k vyprodání zboží s akční cenou. V takovém případě bude prodávající
neprodleně kontaktovat kupujícího emailem nebo telefonicky a dohodne s ním další postup
(náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

VI. Záruka na zboží a reklamace

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.
 3. Je-li kupující spotřebitelem platí pro odpovědnost za vady zboží následující: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:

– 24 měsíců na spotřební zboží,

– 8 dnů jde-li o potravinářské zboží,

– a je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.

 1. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
 2. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).

6.Pokud máte podezření na poškození zásilky, zásilku od kurýra nepřebírejte a kontaktujte nás na email info@svudna.com.

7.V případě zjištění poškození zásilky až po jejím převzetí a otevření, kontaktujte nás na email info@svudna.com.

VII. Ochrana osobních údajů

Prodávající ručí za to, že všechny údaje o kupujícím, které získá spolu s jeho objednávkou
zboží, jsou shromažďovány, zpracovávány a ukládány pouze pro účely splnění jeho
objednávky a pro účely dalšího nabízení obchodu a služeb tomuto kupujícímu. Prodávající
poskytuje tyto údaje dalším subjektům pouze za účelem odbavení objednávky. Poskytnutí
osobních údajů kupujícím je dobrovolné, kdy kupující uzavřením smlouvy souhlasí se
zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném
splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších
zákonných práv k těmto údajům. Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho
osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn svůj nesouhlas kdykoliv sdělit
prodávajícímu prostřednictvím odpovídajícího e-mailu na info@svudna.com. Provozovatel
nebude osobní údaje zákazníka vyjma účelů obsažených v bodě výše využívat nebo
poskytovat dále.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě
elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

VIII. Závěrečná ustanovení

Kupující-spotřebitel se může se svou stížností obrátit i na orgán státního dozoru – Českou
obchodní inspekci (www.coi.cz). Pro prodávajícího není závazný kodex chování žádné
organizace a mimosoudní řešení sporů je možné pouze na základě pozdější dohody
prodávajícího a kupujícího.


Tyto Obchodní podmínky pro nákup zboží jsou platné a účinné od 1.11.2019.

© svudna.com All rights reserved.

WebDesign By: sijuweby.cz

18+

Vstup na stránku je povolen pouze osobám starším 18 let. Používáním stránky souhlasíte také se soubory cookies.